lørdag, april 28, 2018

45 års bryllupsdag i dag.

Ja det var på bibelskolen i Staffeldsgt. i Oslo at vi traff hverandre.


 Kjenner meg utrolig velsignet!  Jesus har vært med hele veien - både i storm og stille!
  Naade over Naade,  som det står på det fine broderiet som vi har fått fra vår ene svigerdatter.Ostekake og kaffe i solveggen på Hjørnet i Larvik i dag.

Og tror du ikke gemalen fikk lokket meg med på en kveldstur til Ula.


Så en aldri så liten kveldskonsert.

Mens Ulabrand skuer ut over sjøen, og mot månen.
Og nå lager min kjære deilig middag mens jeg har det moro med dataen!  Bedre bryllupsdag kunne ikke jeg hatt!

onsdag, februar 28, 2018

I am back!

Nå har jeg omsider funnet ut hvordan jeg skulle komme inn her igjen!  Endret mailkonto for noen år siden, etter at jeg hadde glemt passordet.  Men nå er jeg altså her.  Har lyst å dele litt her også etter hvert - og ikke bare på Facebook.Som bildet viser er jeg for tiden "klimaflyktning" i Spania, står på toppen av Sierra Cortina.  Benidorm i bakgrunnen.

søndag, april 27, 2014

SYNSPUNKT
av Svein_Magne Pedersen
i avisen Dagen 23. april 2014


)


Dr. Troviks "trygge aborter"

Dagen hadde nylig  et intervju med meg om min nye bok "De tause skrikene - Et forsvar for retten til å leve" (16.04).  Her nevner journalist Natalie Mossum en rekke alvorlige psykiske og fysiske lidelser som pleier å følge et abortinngrep, alt hentet fra min nye bok.

I en kommentar til  artikkelen i Dagen sier lederen for Norsk gynekologisk forening, Jone Trovik, at retten til liv bør være begrenset til det å være ønsket.
-  Vi vil gjerne medvirke til å unngå at barn skal være uønsket når de blir født.  Tilgang på god prevensjon er viktig, men også mulighet for abort når prevensjonen svikter, sier hun.  Her slår hun fast at abort kan brukes som prevensjonsmiddel - noe jeg alltid har hevdet og abortforkjemperne tidligere har prøvd å benekte.  Er det ikke bedre å legge til rette slik at kvinnen lettere kan få ta imot barnet - slik at det kan bli "ønsket"?  Det er uverdig for verdens rikeste land å løse sosiale og økonomiske problemer på operasjonsbordet!

Mange av de som  lever i dag var "uplanlagte" og derfor heller "ikke ønsket".  Men de er kjempeglade for at de lever og at deres foreldre ikke lot selviske ønsker veie tyngre enn livsverdien.  Mange av dem kan være glade for at de er født før 30. mai 1978, da Norges stille holocaust startet for alvor.  På verdensbasis blir hvert år 55 millioner små barn drept i mors liv.  Fosterkrigen.

Trovik hevder at  dagens abortlov er "god", men at grensen for fri abort burde ha vært flyttet fra 12 til 16 uker.  "Fordi det likevel er svært få som får avslag på søknadene frem til 16. uke,"  hevder hun.  Her er det ikke mye ønske om å redusere Norges høye aborttall.

Hun forsvarer retten til  fri abort med at "trygge aborter er godt for kvinnehelsen"  i motsetning til illegale, "utrygge" aborter.  Hun dekker seg med pene ord om en grotesk handling - "trygge aborter".  Som om legene, som tar livet av små barn, gjør noe som er moralsk og velgjørende, trygt og godt.  "Trygt" for moren, men fatalt og dødelig for barnet.

Med andre ord:  La oss gjøre ulovlige forhold lovlige, så blir alle ting gode, og kvinner kan fryde og glede seg over bedre helse gjennom dyktige leger.  For dagens velutdannede leger har moderne, trygge avrettingsmetoder.  De har lært seg kunsten å drepe barnet uten å skade moren.  Altså:  Abort er med på å gi kvinnen god helse!  Fri abort er et kvinnegode!  Prevensjon eller ikke prevensjon, ingen fare  -  vi kan fikse barnet for deg!  Velkommen, velkommen til operasjonsbordet!  Du skal slippe å vente i lange sykehuskøer og heller ikke bli hindret noen timer med plagsomme reservasjonsleger, for her er du garantert rask behandling.  Da får heller de som er virkelig syke vente noen måneder eller år på sin behandling.

Hun hopper bukk over en leges egentlige oppgave ved at hun erklærer et barns liv "på billigsalg", uten juridisk rett til å få leve.

Det er også merkelig  at hun som lege ikke kjenner til de mange, vitenskapelige forskningsresultater fra mange land som forteller om en rekke alvorlige psykiske og fysiske lidelser som følger med provoserte aborter.  Dette har jeg tatt med i min nye bok.  Trovik burde lete på nettet, for her fins det flere bøker som er proppfulle av vitenskapelige undersøkelser omkring emnet som med klartekst gang på gang slår fast at abort er skadelig for kvinnen.  Alt fra brystkreft, kreft i eggstokker og endetarm, sterilitet, selvmord, selvskading, økt bruk av rusmidler, spiseforstyrrelser til psykiske lidelser og så videre.  En gravid kvinne er normalt sett ikke syk.  Hun har ingenting på sykehus å gjøre!  Sykdommene kommer etter aborten.

Dessuten burde hun  google på ordene "I regret My Abortion" og lese vitnespyrdene fra 455.000 dypt angrende kvinner som gikk i abortfella.  De er ikke de eneste.  Det er mange, mange tusen flere.  455.000!  De trodde på abortløgnen.  Helsearbeidere burde være de første til å se at dette er et ikke-gode for menneskeheten.  Tør Trovik å se sannheten i øynene, eller vil hun fortsette å tro løgnen om at "trygge aborter er godt for kvinnehelsen"?

Trovik har stukket hodet  ned i sanden og vil ikke se at abort er et onde, både for barnet, for kvinnen og for samfunnet.  Hvordan går det an å kalle seg for lege og ha så liten forståelse og empati for det ufødte barnet, ryggraden i, og fremtiden for det norske samfunnet?  Med fri abort har vi en potensiell mulighet til å utrydde oss selv.


fredag, september 07, 2012

Terrorismens smittefare - og vårt svar


 
 
Den 22. juli i fjor ble Norge rammet av terror.  77 døde mennesker lå igjen etter terroristens herjinger.  Nå er rettssaken slutt.  Men sorgen over de døde er ikke over.  Det er heller ikke arbeidet for å få styrket terrorberedskapen.  Vi opplevde en systemsvikt av dimensjoner.  Nå må det skapes en realistisk risikoforståelse, en bedre beredskap og en sterkere mobilisering mot internasjonal terrorisme.
 
"Terrorisme" er kort sagt ikkestatlige gruppers tilsiktede drap av uskyldige mennesker for å skape medieoppstyr og frykt og presse myndighetene til bestemte handlinger.  Og terror bryter med en sentral tanke i vår demokratiske rettsstat, nemlig at staten skal ha monopol på autorisert bruk av tvangsmidler og voldsutøvelse for å trygge freden utad og opprettholde ro og orden innad.
 
Fra et kristen-demokratisk ståsted er terror et forkastelig overgrep både mot menneskeverdet, respekten for livet og den demokratiske rettsstatens prinsipper.  Det er  -  som Oslo Tingrett fastslo i dommen nylig  -  etisk uakseptabelt å gi seg selv myndighet til å bestemme hvem som skal få leve og hvem som skal dø.  Private henrettelser er ikke ridderskap, det er og blir drap.
 
Forkastelig,   ja, men nytt er det ikke!  Historiebøkene er fulle av eksempler på de katastrofale følger det kan få om politiske ideologier frigjøres fra en forpliktende etikk.
 
Under kommunismen  ble etikken erstattet av taktikken, altså det Partiet mente ville tjene revolusjonen.  Etikken og sannheten ble underlagt det revolusjonære formål.  Respekten for enkeltmenneskets liv og frihet smuldret opp.  Terror og ensretting ble satt i system.
 
Under fascismens faner førte tanken om den sterkestes makt og Førerens rolle også til et etisk sammenbrudd:  Respekten for enkeltmenneskets liv og frihet ble trampet på.  Nazismen satte terroren inn i et etnisk rensningsprosjekt, Holocaust, for å utrydde etniske minoriteter.
 
Det siste tiåret har vi sett en bølge av islamsk terror internasjonalt.  I Allahs navn gjøres "Jihad" til en terroroppskrift.  Terrorister hylles som helter, de feires som martyrer hvis de mister liv i selvmordsangrep mot sivile.  I kampen for den islamske stat, eller for kalifatet, blir etiske normer erstattet av terroroppskrifter.
 
Og som en tragisk selvmotsigelse står Oslo-terroristen fram som anti-jihadist, en som vil forsvare Eurpoas verdier ved selv å forkaste dem totalt som utøvende terrorist.
 
Moderne sikkerhetspolitikk  må ta høyde for den fare som ekstreme ideologier og ikke-statlige aktører representerer.  Suksessformelen er neppe å hente i den såkalte "krigen mot terrorisme", som ble proklamert etter terroraksjonen den 11/9 2001.  I stedet må vi velge andre og bredere strategier i internasjonal terrorbekjempelse, beredskap og langsiktig forebygging på bred front.  Etterretning og politisamarbeid, bistand til fredelig konfliktløsning og godt styresett, sosiale reformer og vern om menneskerettighetene, ikke minst ytrings- og trosfriheten.  Vi må satse bredt og systematisk.
 
Men bunnplanken er at politikk, også sikkerhetspolitikk, aldri må løsrives fra etikk.  Respekten for menneskelivet er noe hver generasjon må lære.  Det er den beste vaksine mot terrorismens smittefare.
 
 
Utenrikskommentar av Dagfinn Høybråten i avisen Dagen 30. augugst 2012.
 
                                       
 


torsdag, august 11, 2011

Opphavsvitenskap - ikke realvitenskap.


Kronikk i avisen Dagen 10. august 2011 av Axel Saxe, Ålgård.

All vitenskap forutsetter en viss forforståelse.  I en pensumbok i vitenskapsteori (Torsten Thuren: "Vitenskapsteori for nybegynnere", Gyldendal 2001)  har et av kapitlene således overskriften "Forforståelse", og forfatteren sier her blant annet:  "I virkeligheten handler mye av den vitenskapsteoretiske diskusjonen om hvordan man skal stille seg til ulike former for forforståelse" (s. 53).

Dette betyr at man tegner et falsk bilde av den vitenskapelige metode når man framstiller det som om den er "induktiv", det vil si at den slutter fra enkelttilfeller til overordnet regel eller lov.  Sannheten er nemlig - som før nevnt - at forskeren er nødt for på forhånd å danne seg et bilde av hvordan ting henger sammen - han har alltid en forforståelse.  Man kan sammenligne dette med et puslespill der man bare har fått utlevert noen av brikkene, men ikke det bildet som alle brikkene i puslespillet til sammen skal danne.  Da er man nødt til å bruke fantasien sin og danne seg en hypotese om hvordan bildet man skal fram til ser ut.

Det som jeg her taler om, kalles den "hypotetisk-deduktive" metoden.  Man tar utgangspunkt i en hypotese om hvordan ting henger sammen, og søker så å underbygge hypotesen ved å demonstrere hvordan den kan forklare de foreliggende data/fakta.  Hvis man ved hjelp av hypotesen kan forutsi ting som ikke tidligere har vært kjent av vitenskapen, så vil dette selvsagt i høy grad styrke hypotesen.  For eksempel ble Einsteins gravitasjonsteori bekreftet ved iakttakelser gjort under en solformørkelse i 1919.

I tillegg til dette med at forskeren altså nødvendigvis har en eller annen form for forforståelse - noen "briller" som han betrakter sitt forskningsområde gjennom - så er det vesentlig å skille mellom "realvitenskap som bare dreier seg om observerbare prosesser som kan gjentas/gjentar seg i nåtiden", og "opphavsvitenskap som setter oss i stand til å gjøre kvalifiserte antakelser vedrørende årsaksforhold i fortiden" (jf. Jonathan Sarfati: "Refuting Compromise. A Biblical and Scientific Refutation of "Progressive Creation" (Billions of Years) As Popularized by Astronomer Hugh Ross", Master Books 2004, s. 64).

Evolusjonsteorien er ikke realvitenskap, for makroevolusjon kan ikke iakttas i nåtiden.  Evolusjonsteorien kan imidlertid lett forveksles med realvitenskap, i og med at det man kaller mikroevolusjon - men som i virkeligheten ikke har noe å gjøre med evolusjon, fordi den ikke fører til økt DNA-informasjon, men tvert imot til tap av samme - faktisk "dreier seg om observerbare prosesser som kan gjentas/gjentar seg i nåtiden".
Men sannheten er altså at evolusjonsteorien er opphavsvitenskap, en tolkningsvitenskap a la for eksempel arkeologi.

Det sier seg selv at når forskerens forforståelse spiller en rolle i de vitenskaper der den "hypotetisk-deduktive" metoden har sitt utspring, det vil si i det man pleier å kalle realvitenskapene (først og fremst matematikk, fysikk og kjemi), så må den i enda høyere grad gjøre det i tolkningsvitenskapene.  I den tidligere nevnte pensumboken om vitenskapsteori er historien om det såkalte Piltdown-falskneriet fra begynnelsen av 1900-tallet omtalt som et godt eksempel på hvordan forforståelsen har ført evolusjonsforskere helt på avveier.  Men denne gamle historien viser samtidig klart at evolusjonsteorien ikke er realvitenskap, men opphavsvitenskap.

Også ung jord-kreasjonisme er selvsagt opphavsvitenskap, og ikke realvitenskap.  Dette vedgår kreasjonister helt åpent, og faktisk har noen evolusjonister vedgått at dette også gjelder evolusjonsteorien.  Jf. for eksempel følgende uttalelse fra forordet til en utgave fra begynnelsen av 70-tallet av Darwins "The Origin of Species" (sitert etter Per A. Larsen:  "Darwins lære faller", Prokla-Media 2004, s. 17f):

"Troen på evolusjonsteorien er (...) en nøyaktig parallell til en tro på en spesiell skapelse - begge er forestillinger som de troende vet er sanne, men som ingen av dem, opp til nå, har vært i stand til å bevise."

Ung jord-kreasjonismens forståelse består jo imidlertid i at Gud i Bibelen har åpenbart sannheten om universets og livets opprinnelse, og men hevder at slik kreasjonisme derfor ikke kan kalles sann vitenskap.  Men dette skyldes bare at det vitenskapelige etablissementet allerede i utgangspunktet har utelukket enhver form for overnaturlig forklaring på disse spørsmålene.  Det vil si at enhver hypotese som opererer med transendente årsaker er per definisjon "uvitenskapelige".

Skillet mellom realvitenskap og opphavsvitenskap gjør det klart at Bibelens beretning om blant annet skapelsen og syndfloden aldri vil kunne bevises i samme forstand som man kan bevise ting innenfor realvitenskapene - men samtidig også at evolusjonsteorien heller aldri vil kunne bevises i denne forstand.  For i opphavsvitenskap vil det - som tidligere nevnt - i veldig høy grad være innblandet tolkningsmessige elementer.

Målet for ung jord-kreasjonismen er å vise at det er mulig å tolke de observerte sporene etter universets og livets opphav/historie på en bedre og mer overbevisende måte med utgangspunkt i Bibelens framstilling, enn med utgangspunkt i evolusjonsteorien.

søndag, april 03, 2011

Vel hjemme igjen etter Spania-opphold i vinter. Finally back home after spending the winter in Spain.

En guttegjeng hadde fotballtrening på Levantestranda i Benidorm, siste gang vi var der for denne gang - sist onsdag.   Some Spanish boys had their footballtraining on the Levante Beach in Benidorm, the last time we were there - on Wednesday.


Trærne på kirkeplassen i Villajoyosa begynte nå å få blader.  Vi bodde omtrent der bildet er tatt ifra.  Hver hel og halv time ringte kirkeklokken, samt før hver gudstjeneste i kirken - som kunne være mange ganger i uken. Nydelig lyd som vi vil savne.
The trees on the church place in Villajoyosa are getting leaves.  We lived about where the picture is taken from.  The church bells rang every whole and half hour, and before every service in the church - which could be many times every week.  Very nice sound, that we will miss.Flyet vårt gikk fra den nyåpnede terminalen på El Altet flyplass utenfor Alicante.  Veldig stort og flott, og greitt å finne fram.
Our flight went from the recently opened terminal on El Altet Airport outside Alicante.  Very big and fine, and easy til find one's way.


Til slutt på norsk jord. Venter på bagasjen på Rygge flyplass. Svigermor, Berit, som var hos oss de siste drøye 14 dagene nærmest på bildet.
Finally on Norwegian soil.  Waiting for our luggage on Rygge Airport.  My mother in law, Berit, who stayed with us the last 14 days, is nearest on the picture.


Og dette ventet oss i vår egen hage etter 3 1/2 måned i Villajoysa, Spania:  Det er ikke mørkt enda, og bildet er ikke i sort/hvitt!
And this is what waited for us in our own garden after 3 1/2 months in Villajoyosa, Spain:
It's not dark yet, and the picture is not in black/white!


Men bedre vær er meldt fra mandag, og vi vet at våren nå er her!
But the weathercasting is better from Monday, and we know the spring is here now!